Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Elektro S.M.S., spol. s r. o.

se sídlem Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice, IČ: 40743624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 552

 
I. Úvodní ustanovení
 
1. Prodávajícím je obchodní společnost Elektro S.M.S., spol. s r. o., se sídlem Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice, IČ: 40743624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 552 (dále též jen jako “prodávající”). Veškeré další kontakty na prodávajícího (telefon, fax, e-mail atd.) jsou uvedeny na www.ledko.cz v sekci „Kontakty“.

2. Prodávající vydává podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, platný při nákupu v internetovém obchodě umístěném na internetových stránkách B2C www.ledko.cz (dále též jen „e-shop“) pro spotřebitele. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. V e-shopu jsou oprávněni nakupovat zboží pouze spotřebitelé. Zjistí-li prodávající, že objednávku učinila osoba, která není spotřebitelem, je prodávající oprávněn tuto objednávku zrušit. Pokud prodávající dle předchozí věty takovou objednávku nezruší, pak v takovém případě se na tyto osoby nevztahují ustanovení těchto obchodních podmínek, které poskytují zvýšenou ochranu spotřebiteli v souladu s občanským zákoníkem, zejména se na ně nevztahují ustanovení o odstoupení ze strany kupujícího, zákonné záruční době a právech z vadného plnění zboží apod.
 
3. Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti prodává svítidla a další doplňkový sortiment (dále též jen jako „zboží“).
 
4. Prodávající a kupující se dohodli, že každá kupní smlouva, jejímž předmětem bude prodej zboží prodávajícím kupujícímu a která bude mezi stranami uzavřena v době trvání těchto podmínek, jakož i práva a povinnosti stran z takové kupní smlouvy vyplývající, se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto obchodní podmínky jsou ke stažení v rámci příslušné sekce e-shopu Obchodní podmínky.
 
5. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle uzavřené jednotlivé kupní smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Spolu se zbožím odevzdá prodávající kupujícímu i doklady, které se ke zboží vztahují. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy.
 
6. Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.
 
7. Kupující si je vědom, že mu na základě koupě zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou upraveno jinak.
 
8. Případná písemná odchylná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 
9. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami. Učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.
 
10. Prodávající neakceptuje přijetí nabídky/ objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

11. Prodávající sděluje kupujícímu, že:
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), přičemž tyto náklady si nese kupující; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec (netýká se případného poštovného při přepravě apod.);
 • prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím;
 • požadavek na úhradu zálohy (např. v případě objednání zboží, které není skladem) je uveden u příslušného zboží či jinak před uzavřením kupní smlouvy sdělen kupujícímu;
 • kupní smlouva uzavíraná v rámci e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění;
 • kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a popsaných níže. K odstoupení může použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek; státní dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (viz www.coi.cz).
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavkykd@elektrosms.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00  Praha 1, IČ 000 20 869 coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na této internetové adrese je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 769/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

II. Objednávka
 
1. Objednávka zboží se provádí řádným vyplněním objednávkového formuláře (všech povinných položek) kupujícím a odesláním (zadáním) objednávky prodávajícímu prostřednictvím e-shopu. Před odesláním (zadáním) objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávka zadaná kupujícím je pro kupujícího závazná. Objednávku kupující odešle (závazně zadá) vůči prodávajícímu příkazem “Odeslat objednávku” v rámci e-shopu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující objednávku zadá (viz i ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku). Obdržení objednávky prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí na e-mail zadaný kupujícím v objednávkovém formuláři.
 
2. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 
3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a výslovně souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění platném a účinném v momentě zadání (odeslání) objednávky.
 
4. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito obchodními podmínkami, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 
5. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit z důvodu vyprodání či nedostupnosti zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit či požadovat zaplacení zálohy kupujícím v případě, že objednávka kupujícího se jeví jako neobvyklá či nestandardní, zejména s ohledem na objednané množství apod.

 
III. Kupní cena
 
1. Kupní cena zboží je cenou smluvní. Kupní cena je stanovena podle aktuálního ceníku prodávajícího ve výši, v níž je v e-shopu u konkrétního zboží uvedena v okamžiku, kdy kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, doběrečné, které jsou v e-shopu uvedeny samostatně.
 
2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník (změna se však nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy). V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny vycházejí z ceníkových cen společnosti Elektro S.M.S., spol. s r.o.
 
3. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy nelze sčítat ani kombinovat.
 

IV. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti/ platební kartou při osobním odběru,
 
b) platba kartou on-line prostřednictvím platební brány Comgate (třetí strana)

c) na dobírku při doručení zboží - pouze v rámci České republiky (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné).

d) platba převodem

Způsob platby je stanoven na základě objednávky kupujícího.
 
2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.
 
3. Zvolil-li kupující způsob platby na dobírku, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží včetně tzv. doběrečného, jehož výše je uvedena v příslušné sekci e-shopu a generuje se v konkrétním případě v rámci e-shopu automaticky při volbě kupujícího o způsobu dodání zboží a je splatné spolu s kupní cenou za stejných podmínek.
 
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


V. Dodací podmínky
 
1. Dodání zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím:

a) osobního odběru kupujícím,
 
b) na dobírku prostřednictvím dopravce - pouze v rámci České republiky 
 
V případě, že zboží bylo předáno přepravní službě, za následné dodání ručí již daná přepravní společnost.
 
2. Informace o tom, které zboží je skladem se může lišit v souvislosti s postupným vyprodáváním zboží a má informativní charakter.
 
3. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 
4. Zásilka se zbožím obsahuje dodací list, daňový doklad (fakturu prodávajícího) a návod na používání zboží.
 
5. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí, popřípadě způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
 
6. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, že splnění jeho povinnosti brání vyšší moc, resp. objektivní překážky; za takové se považují zejména zásah úředních orgánů, dopravní či energetické poruchy, provozní překážky na straně prodávajícího a/ nebo jeho dodavatelů, jakož i stávky, výluky či živelné pohromy.


VI. Odstoupení od kupní smlouvy
 
1. Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo-li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Kupující je povinen prodávajícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat buď písemně, dopisem adresovaným na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu objednavkykd@elektrosms.cz. V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a bankovní spojení (či jiný požadovaný způsob vrácení finančních prostředků) pro účely vrácení zaplacené kupní ceny kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení.
 
2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, se kterým je kupující seznámen před zadáním objednávky a který je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 
3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dnů od odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž přepravu zboží zajistí prodávající. Vrácené zboží musí být v originálním obalu, nepoškozené, kompletní tak, jak bylo prodávajícím dodáno (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, případného dárku atd.) a s dokladem o koupi.
 
4. Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (např. poštovné apod.) v souladu s § 1820 písm. g) občanského zákoníku.
 
5. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží; jestliže však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající náklady na dodání jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal; Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 1) občanského zákoníku.
 
6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
7. Vrátí-li kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u nějž odpovídá za snížení hodnoty zboží, může prodávající po kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.
 
8. Kupující nemůže podle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
   a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 
   b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 
    c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 
   d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav, či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 
Výše uvedený postup pro možnost vrácení zboží ve 14denní lhůtě se netýká zboží zakoupeného právnickou nebo fyzickou osobou - podnikatelem. Takové nákupy se řídí Obchodním zákoníkem, nikoli Občanským zákoníkem.


VII. Ochrana osobních údajů
 
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Ochrana osobních údajů – informační memorandum LEDKO.cz


VIII. Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. dubna 2022.
 
2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Taková změna je vůči kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude prodávajícím kupujícímu oznámena. Oznámení provede prodávající uveřejněním nového znění obchodních podmínek v rámci příslušné sekce e-shopu. Taková změna obchodních podmínek se však nedotýká právních vztahů prodávajícího a kupujícího dříve vzniklých, např. již uzavřených kupních smluv.

Reklamační řád
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že (viz § 2161 občanského zákoníku) zboží nemá vady, zejména pak, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Prodávající odpovídá dále za vadu, která se vyskytne v záruční době.
Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní obecně závazný právní předpis lhůtu jinou; při koupi použitého zboží činí záruční doba 12 měsíců.
Záruka se nevztahuje u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Záruka se dále nevztahuje na tyto případy:
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 • na zdarma přiložené světelné zdroje se nevztahuje záruka, tyto zdroje jsou pouze na vyzkoušení funkčnosti svítidla
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura/ prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, výrobní číslo). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace a její uplatnění:
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku.
 
Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu zboží a zda nevykazuje znaky poškození. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě. Pokud zjistí kupující poškození zásilky až po jejím rozbalení, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Je-li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
Kupující má v případě, že zboží má vady, následující práva:
 • nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, nestanoví-li prodávající, že původně dodané zboží vrátit nepožaduje.
 
Kupující má povinnost si dodané zboží prohlédnout a neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách, a to těmito způsoby:
 
• e-mailem: objednavkykd@elektrosms.cz
 
• poštou: Elektro S.M.S., spol. s r. o., Pod Dálnicí 322, 267 01  Králův Dvůr
 
• telefonicky: +420 774 731 253
 
• osobně na adrese: Elektro S.M.S., spol. s r. o., Pod Dálnicí 322, 267 01  Králův Dvůr
 
Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak - součástí reklamace musí být i volba nároku kupujícího (tj. co kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit), a měla by k ní být kopie nákupního dokladu, podrobný popis reklamované vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného bude znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud kupující nepředal prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době.
 
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena kupujícímu výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace poplatek za uskladnění.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Přílohy:

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. 4. 2022.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.