ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ochrana osobních údajů GDPR

Nacházíte se zde:Úvodní stránka > Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů – informační memorandum LEDKO.cz

 
 1. Společnost Elektro S.M.S., spol. s r. o., se sídlem Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice, IČ: 40743624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 552 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení/ obchodní firmu
 • e-mailovou adresu
 • datum narození/ identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo
 • adresu/ sídlo

 

 1. Kontaktní údaje správce jsou:

 

adresa: Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice

 

e-mail: objednavkykd@elektrosms.cz

 

telefon: +420 774 731 137

 

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem plnění právních povinností prodávajícího (vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, např. z oblasti účetnictví apod.), evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran (např. vymáhání pohledávek Společnosti, přímý marketing).

 

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

K uvedeným účelům jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje i bez vašeho souhlasu.

 

S vaším souhlasem, pokud jste nám jej udělili, můžeme vaše osobní údaje využít k tomu, abychom vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které nabízíme a které by vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

 

 1. Vaše osobní údaje můžeme za shora uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být za takovým účelem předány zejména následujícím subjektům:
 • externí účetní/ daňovému poradci/ auditorovi;
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří Společnosti poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • subdodavatelům Společnosti, kteří se podílejí na plnění smlouvy s vámi či osobou, za kterou jednáte/ kterou zastupujete;
 • přepravním společnostem;
 • subjektům zprostředkovávajícím vaše platby;
 • subjektům, které pro nás provádějí ověřování vaší spokojenosti s nákupem u naší společnosti (a to jen za uvedeným účelem);
 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Elektro S.M.S., spol. s r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Poskytovatel služby Shean.cz je společnost Shean, s. r. o. se sídlem Svitavská 500, 678 01  Blansko.

 

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence.

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží/ služeb/ realizací plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Ledko.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
 • Základní funkčnosti webových stránek.
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 21 GDPR,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům dle čl. 15 GDPR a tyto nechat aktualizovat nebo opravit dle čl. 16 GDPR, popřípadě požadovat omezení zpracování čl. 18 GDPR,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce čl. 17 GDPR,
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů 
 
10. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Toto memorandum nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018


 

Navštivte osobně naše LED centrum

2 000 m2 bez jediného neúsporného svítídla